Artxipèlag

Observatori de la Cultura de les Illes Balears
Mallorca - Menorca - Eivissa - Formentera

Search

Reglament de subvencions culturals de l’Ajuntament d’Alaró

Aprovació definitiva de la modificació del reglament de subvencions de l’ajuntament d’Alaró a les associacions culturals, socials i juvenils inscrites en el registre municipal d’entitats

 • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

(Exp. núm. AE 274/2019)

Per acord del ple de l’ajuntament de 25 d’abril de 2019 s’han desestimat les al·legacions del partit “Ciudadanos, partido de la ciudadanía” i les del grup municipal Junts per Alaró, i s’ha aprovat definitivament la modificació del reglament per puntuar la igualtat de gènere, el comerç local i la llengua catalana.

Publicació íntegra del text refós del reglament (art. 103,1 Llei autonòmica 20/2006, de 15 de desembre):

REGLAMENT  DE SUBVENCIONS  DE  L’AJUNTAMENT  D’ALARÓ A LES ASSOCIACIONS CULTURALS, SOCIALS I JUVENILS INSCRITES AL REGISTRE MUNICIPAL D’ENTITATS

1. OBJECTE

L’objectiu d’aquest reglament és:

 • Fomentar i impulsar les diferents activitats culturals, lúdiques, educatives i socials, de les diverses associacions inscrites al registre municipal.
 • Fomentar la participació ciutadana al municipi d’Alaró.
 • Fomentar el teixit associatiu al municipi d’Alaró.
 • Fomentar la igualtat de gènere a les activitats d’Alaró.
 • Fomentar l’ús de la llengua catalana com a llengua vehicular.
 • Fomentar el comerç local.
 • Regular la concessió de subvencions a les associacions culturals, socials i juvenils inscrites al registre municipal, dins el límits establerts en els pressuposts municipals, als interessats que compleixin els requisits establerts en cadascuna de les modalitats de les convocatòries anuals.

2. DOTACIÓ  ECONÒMICA

La dotació de les ajudes queda establerta en cada un dels exercicis en l’import  corresponent a la partida/aplicació pressupostària que s’indiqui a la convocatòria anual.

3. BENEFICÀRIES

Poden sol·licitar les subvencions objecte de les convocatòries anuals, les associacions culturals, socials i juvenils del municipi d’Alaró legalment constituïdes, sense finalitat de lucre, inscrites al registre municipal, que projectin realitzar les activitats o programes objecte de la subvenció.

4. REQUISITS DE LES  BENEFICIÀRIES

 • No estar afectades per cap de les prohibicions de l’art. 13  de la  Llei 38/2003, de 17 de  novembre, general de subvencions
 • Estar  al corrent pel que fa a les obligacions tributàries i econòmiques, amb la Seguretat Social, l’Agència Tributària i amb l’ajuntament  d’Alaró.
 • No tenir pendent de justificació cap subvenció, llevat de que s’hagués concedit una pròrroga a aquest efecte, ni ser deutores per resolució en què es declari que és procedent reintegrar una subvenció anterior.

5. ACTIVITATS  SUBVENCIONABLES

Les  entitats que es presentin a les convocatòries anuals ho poden fer mitjançant un projecte d’activitats. Els programes i actuacions subvencionables s’atendran als següents aspectes:

 • Despeses derivades de la realització d’activitats culturals, educatives, socials dins el terme d’Alaró, o fora d’Alaró en cas de representació del municipi.
 • Despeses derivades de l’adquisició i millora de béns mobles i immobles inventariables i en locals on es desenvolupi l’activitat, necessaris per a l’execució de les activitats descrites, degudament  justificades.
 • Despeses derivades del pagament de monitors i professionals  necessaris per al desenvolupament de les activitats descrites al projecte.
 • Despeses derivades de viatges sempre que l’entitat viatgi en representació del municipi.
 • Les despeses subvencionables s’hauran d’haver efectuat en el període comprés entre el dia 1 de desembre de l’any anterior al de la convocatòria, i el dia 30 de novembre de l’any en curs.

No seran subvencionables les despeses de combustible, telèfon i subministraments, sempre que l’entitat no justifiqui que corresponen a local on es desenvolupen les activitats, mitjançant document de cessió, contracte de lloguer o escriptura de propietat. Tampoc ho seran els programes que promoguin qualsevol forma de discriminació o amb finalitat lucrativa.

Les despeses d’aliments i begudes podran suposar, com a màxim, un 20 % del total de despeses justificables.

6. INCOMPATIBILITATS DE LES BENEFICIÀRIES

Serà motiu d’exclusió de la convocatòria aquells projectes en que es detecti duplicitat un cop valorades.

S’entén per duplicitat quan es produeixin simultàniament les següents circumstàncies:

 • Quan el 50% o més dels membres directius siguin les mateixes persones, encara que ocupin diferents càrrecs.
 • Els projectes presentin similituds en el seu contingut: justificació, objectius, número de beneficiaris, metodologia, mitjans tècnics, personals i materials necessaris…

Quan es consideri que hi ha hagut duplicitat ambdós projectes quedaran exclosos.

7. CRITERIS DE VALORACIÓ I CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS

Per a la concessió de subvencions es tindran en compte els següents criteris fins a obtenir un màxim de 20 punts.

 • Es valorarà de 0 a 7 punts l’adequació a les finalitats de la convocatòria del projecte presentat, l’amplitud de la població destinatària i el nombre d’activitats proposades.
 • Es valorarà de 0 a 5 punts aquells projectes que fomentin la participació ciutadana i de les associacions.
 • Es valorarà de 0 a 1 punts la projecció de les activitats subvencionades a l’exterior de Mallorca.
 • Es valorarà de 0 a 2 punts les activitats que fomentin la igualtat de gènere.
 • Es valorarà de 0 a 2 punts la compra i inversió en el comerç local.
 • Es valorarà de 0 a 2 punts les activitats que fomentin l’ús de la de la llengua catalana.
 • Es valorarà de 0 a 1 punt l’originalitat i la novetat del projecte.

Complementàriament, en cada convocatòria anual es podrà afegir un criteri sempre que tingui relació amb l’objecte d’aquesta subvenció. La puntuació màxima d’aquest criteri serà de 5 punts.

El total de la subvenció resultarà de l’aplicació dels següents criteris:

1. La comissió tècnica d’avaluació valorarà cada projecte presentat conforme als criteris abans esmentats.

2. Es dividirà el total de la dotació econòmica d’aquesta convocatòria entre la suma de les puntuacions obtingudes conforme el punt  anterior, així  s’obtindrà el preu per punt.

3. L’import de la subvenció serà la multiplicació del preu per punt pel total de punts de cada projecte aprovat.

4. Si de l’aplicació del punt tercer resulta que l’import  obtingut supera el 100% del projecte presentat aquest romanent passarà a una bossa comú reiterant les passes establertes des del punt segon, tenint en compte que en aquest cas la dotació econòmica serà la bossa comú de romanent.

5. En tot cas, l’import de la subvenció no pot superar el pressupost d’execució del projecte, aïlladament o conjuntament amb altres ajudes, subvencions, ingressos o altres recursos obtinguts per dur a terme el mateix projecte subvencionat.

8. SOL·LICITUD

La sol·licitud de subvenció es formalitzarà mitjançant instància adreçada al batle/essa d’Alaró i serà presentada al registre de l’ajuntament, en horari d’atenció al públic. El model de sol·licitud consta annex a les presents bases. També es podrà presentar de forma electrònica des de la seu electrònica de l’ajuntament.

El termini de presentació de les sol·licituds serà d’un mes des de la publicació en el tauler d’anuncis i a la pàgina web de l’ajuntament de la convocatòria anual.

A les sol·licituds s’acompanyarà la següent documentació:

 • Relació de membres directius.
 • Certificat de l’entitat bancària en la que es farà constar el numero de compte i el seu titular.
 • Declaració responsable de:

– Trobar-se al corrent de pagament de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.

– Les subvencions rebudes i ingressos generats per l’activitat.

– No incórrer en cap de les prohibicions per ser beneficiari de subvencions establertes a l’article 13 de la Llei 38/2003, general  de subvencions.

 • Projecte detallat de l’activitat o programa per al qual es sol·licita la subvenció, on consti: justificació, objectius, població a la qual va adreçada, número de beneficiaris, metodologia, activitats a realitzar, mitjans tècnics, personals i materials necessaris, calendari de realització, avaluació i pressupost desglossat (ingressos previstos i depeses). Relació contractual en el cas de subvencions de millora de béns immobles.

9. COMISSIÓ TÈCNICA D’AVALUACIÓ

Estarà integrada com a mínim per dos membres del personal de l’ajuntament, nomenats anualment pel batle/essa.

10. PROCEDIMENT DE CONCESSIÓ

La comissió tècnica d’avaluació valorarà les sol·licituds d’acord amb els criteris prevists a l’article 7 d’aquest reglament. En base a l’informe formulat per la comissió tècnica d’avaluació, el regidor delegat de l’àrea de cultura emetrà una proposta provisional de concessió, que serà traslladada a les entitats perquè puguin formular al·legacions en el termini de deu dies hàbils.

En cas que hi hagi al·legacions, la Comissió tècnica d’avaluació es reunirà per valorar-les i emetrà un altre informe.

L’òrgan competent per dictar resolució de concessió és la Junta de Govern Local, que resol a partir de la proposta definitiva que realitzarà el regidor delegat de l’àrea de cultura.

11. JUSTIFICACIÓ

Les associacions i entitats beneficiaris de les subvencions estaran obligades a justificar la realització de les activitats previstes i la destinació dels fons obtinguts, d’acord amb el següent procediments:

 • S’haurà de presentar justificació de l’activitat o del projecte abans del dia 30 de novembre de cada any.
 • Si passat el dia 30 de novembre no s’ha presentat la justificació es requerirà la seva presentació en un termini improrrogable de 15 dies. La presentació de la justificació dins aquest termini ampliat comportarà una penalització del 10% sobre l’import concedit.
 • La no justificació de la subvenció en les condicions i temps establerts en aquestes bases, donarà lloc a la pèrdua del dret a obtenir la subvenció.

La  justificació constarà de:

 • Certificat d’haver realitzat les activitats subvencionades, signat pel secretari i el president de l’associació i de no haver imputat les despeses a cap altra subvenció.
 • Memòria descriptiva de les activitats subvencionades.
 • Balanç econòmic de l’activitat realitzada: desglossament d’ingressos i despeses generades pel projecte. Factures i nòmines corresponents a l’activitat o projecte subvencionat en aquesta convocatòria.

L’ajuntament d’Alaró podrà anul·lar totalment o parcialment la subvenció concedida  quan les activitats realitzades no es corresponguin amb el projecte objecte de la subvenció.

12. PAGAMENT

Una vegada justificat, en el termini corresponent, la realització de les activitats i l’aplicació dels fons obtinguts, es reconeixerà l’obligació i es proposarà el pagament de l’import concedit, sense perjudici a la penalització del 10% per presentació en termini ampliat.

La proposta de la regidoria de cultura i/o d’educació podrà preveure la concessió de bestretes.

 13. OBLIGACIONS  DE LES  BENEFICIÀRIES

Les beneficiàries estan obligades a:

 • Respondre de la veracitat de les dades donades i del desenvolupament del projecte o activitat subvencionada.
 • Comunicar qualsevol eventualitat que es produeixi en el projecte o activitat desenvolupada.
 • Fer constar en la difusió que es faci, la col·laboració de l’ajuntament d’Alaró. Els cartells, díptics o anuncis s’hauran d’editar, almanco, en llengua catalana.
 • Justificar la concessió de la subvenció en els terminis establerts en les clàusules corresponents.
 • Retornar l’import de la subvenció quan no es realitzi l’activitat per la qual fou atorgada o no es justifiqui en termini i forma. El procediment de la devolució es determina segons l’art. 42 de la  Llei 8/2003, de 17 de  novembre, general de subvencions.

DISPOSICIÓ FINAL

Aquest reglament entrarà en vigor un cop transcorregut el termini de quinze dies hàbils, a partir del següent al de la seva publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears. Al mateix moment es deroga el reglament anterior, de 13 de març de 2015 (BOIB núm. 37, de 17.03.2015)

Recursos.

Contra aquest acord, que és definitiu en via administrativa, sols es pot interposar  recurs contenciós administratiu davant el Jutjat del Contenciós Administratiu de Palma, en el termini de dos mesos, comptador a partir del dia següent al de la publicació d’aquest anunci en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

 

Alaró, 29 d’abril de 2019.

El batle,

Guillermo Claret Balboa Buika