Artxipèlag

Observatori de la Cultura de les Illes Balears
Mallorca - Menorca - Eivissa - Formentera

Search

Reglament d’ús de la Sala d’Exposicions Formentera

Aprovació definitiva del Reglament d’ús de la Sala d’Exposicions <Ajuntament Vell>

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Versió PDF

Text

Per acord del Ple del Consell Insular de Formentera de 23/02/2018, s’aprovà amb caràcter definitiu, el Reglament d’ús de la Sala d’Exposicions “Ajuntament Vell”, una vegada resoltes les reclamacions presentades i incorporades a la mateixa les modificacions derivades de les al·legacions estimades, i acceptades les recomanacions i millores que l’Institut Balear de la Dona ha realitzat mitjançant l’informe preceptiu establert a la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d’igualtat de dones i homes.

S’ha refós el text inicial amb les modificacions i millores aprovades per tal procedir a la publicació integra del text definitiu en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB), de conformitat amb l’article 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, per a la seva entrada en vigor, una vegada hagi transcorregut el termini previst en l’article 113 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears, de conformitat al següent:

REGLAMENT D’ÚS DE LA SALA D’EXPOSICIONS <AJUNTAMENT VELL>

Preàmbul

És objecte del present reglament regular l’ús de la Sala d’exposicions “Ajuntament Vell” per les persones físiques o jurídiques interessades en l’exposició d’obres d’art o divulgació cultural o educativa d’aquest espai.

Aquest reglament pretén donar resposta a la necessitat de disposar a Formentera d’un espai per a exposicions i per complementar l’oferta cultural.

Per tal d’aconseguir un funcionament òptim de les instal·lacions, s’establiran les normes de funcionament.

Article 1

La programació de la Sala d’exposicions “Ajuntament Vell” és responsabilitat del Consell Insular de Formentera. Aquesta programació conjuga exposicions de producció pròpia, exposicions produïdes per altres institucions i exposicions de particulars que ho sol·licitin.

Article 2

1. El Consell Insular de Formentera (en endavant CIF), per mitjà de la conselleria competent, posa la sala, situada a la plaça de la constitució, de Sant Francesc Xavier, a disposició de la ciutadania.

2. Hi poden accedir totes aquelles persones, entitats, grups o col·lectius amb inquietuds artístiques que desitgin exposar i mostrar la seva obra al públic. Hi tenen cabuda totes les arts plàstiques i visuals: la pintura, l’escultura, la fotografia i totes aquelles activitats expositives que, ajustades a la programació, puguin encabir-se.

Article 3

Per exposar a la Sala d’exposicions, els i les sol·licitants presentaran al Consell Insular de Formentera, en qualsevol de les formes establertes a l’article 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques:

– Sol·licitud mitjançant instància específica adreçada a l’Àrea de Cultura amb número de Registre General d’Entrada del Consell Insular de Formentera.

Es podrà fer presencialment, a través de l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) amb adreça al C/ Ramon Llull, 6 de Sant Francesc Xavier o virtualment a través de l’Oficina Virtual d’Atenció Ciutadana (OVAC) a la pàgina electrònica:

https://ovac.conselldeformentera.cat/ovac/catala/emiservicio/41E6BF9D755E4825AF8E6B49E85B5079.asp

– S’hi adjuntarà a la sol·licitud tota la documentació requerida, on s’inclourà necessàriament el currículum de les persones autores i una memòria de l’obra a exposar acompanyada de fotografies.

Article 4

El termini públic de presentació de projectes és fins dia 31 de desembre de l’any en curs per exposar a l’any següent. No s’acceptaran les sol·licituds presentades fora de termini.

Article 5

La Comissió Tècnica Avaluadora serà l’òrgan col·legiat que s’encarregarà d’examinar les sol·licituds presentades i emetre l’informe que ha de servir de base per a la resolució d’autorització de l’espai expositiu sol·licitat.

Estarà format pels següents membres:

Presidència: un/a tècnic/a de l’àrea de Cultura, Educació i Patrimoni

Vocalies: quatre persones, empleades del Consell i/o externes, designades a partir del seu perfil de formació acadèmica i experiència artística.

Secretaria. Un/a lletrat/da assignat/da per l’àrea de Secretaria del CIF

Les sol·licituds es valoraran sobre una puntuació màxima prevista de 100 punts, i s’avaluaran tenint en compte els següents aspectes i percentatges màxims:

Del seu criteri artístic, cultural i/o educatiu: 40 %

De la idoneïtat de la proposta: 20%

No haver exposat a la sala en ell darrer any: 20 %

Procedència i característiques de l’artista i la seva obra: 20 %

No podran obtenir espai expositiu aquells projectes expositius amb una puntuació final inferior a 60 punts.

En cas que l’estudi de la documentació no sigui suficient per determinar un ordre de prioritat entre les sol·licituds, la Comissió Tècnica Avaluadora podrà demanar informació addicional i/o concertar entrevistes amb les persones sol·licitants.

S’establirà una llista d’espera de cinc candidats per estricte ordre de puntuació, que servirà per cobrir baixes i renúncies que pugi haver-hi durant l’any en el Calendari Expositiu.

Es vetllarà perquè les manifestacions artístiques no reprodueixin estereotips i valors sexistes i per la promoció de l’accés de les dones a la cultura, la divulgació de les seves aportacions i la incentivació de les produccions artístiques i culturals que fomentin els valors d’igualtat entre homes i dones, d’acord el que estableix l’article 32 de la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d’igualtat de dones i homes.

Article 6

Un cop seleccionades les exposicions, la Comissió Tècnica Avaluadora elaborarà el Calendari d’Exposicions. Es fixaran els dies i horaris de les exposicions. Les dates de les exposicions s’adaptaran, sempre que sigui possible, a les sol·licitades per l’artista o entitat.

Article 7

1. La Comissió de Govern l’òrgan competent per autoritzar, denegar i aprovar llista d’espera de les sol·licituds d’espai expositiu a proposta del conseller o consellera competent en la matèria en base a l’informe emès per la Comissió Tècnica Avaluadora. Igualment la Comissió de Govern aprovarà el Calendari d’Exposicions de la sala.

2. Es notificarà a les persones interessades i es publicarà en el tauler d’anuncis i a la pàgina web de la corporació.

3. Una vegada notificades les autoritzacions i calendari, només podran modificar-se per motius sobrevinguts, justificats per la realització de projectes d’importància cultural o social impossibles de traslladar a una altra data.

4. El Consell Insular es reserva el dret de proposar a l’artista la permuta de la data d’exhibició atorgada, si, per raons d’urgència institucionals o d’interès general es veu obligat a fer ús de la sala.

5. No es permet que persones, entitats, grups o col·lectius diferents als autoritzats ocupin l’espai ni que es realitzi una activitat diferent a la descrita a la sol·licitud i autoritzada per Comissió de Govern. Únicament en el cas d’exposicions promogudes pel Consell Insular de Formentera i prèvia sol·licitud i autorització de l’Àrea de Cultura, sempre i quan les condicions de l’exposició ho permetin, es podran realitzar petits actes culturals programats per entitats de Formentera.

7. La persona o entitat autoritzada és responsable dels danys materials o morals que es puguin produir per ús indegut o negligent durant l’ús de les instal·lacions.

Article 8

1. El període d’exposició serà de quinze dies naturals (inclòs el muntatge i el desmuntatge). El muntatge i desmuntatge es farà els dies assenyalats en cada cas i l’àrea de Cultura es posarà en contacte amb l’exhibidor per concretar dies i horari.

A la Sala d’exposicions no es podran emmagatzemar les obres prèvia o posteriorment a les dates de muntatge i desmuntatge.

2. És es podrà concedir un període d’exposició més o menys ampli en funció del Calendari d’Exposicions i prèvia justificació per part de l’àrea de Cultura de les activitats a realitzar.

3. El Consell Insular de Formentera cedeix l’espai i es fa càrrec de la impressió de cartells, difusió i neteja. Així mateix s’encarregarà de publicitar l’exposició per mitjà dels seus canals habituals (premsa, xarxes, taulers d’anuncis, entre d’altres).

Les obres que formin part de l’exposició, l’autor o autora dels cartells i de les imatges publicitàries cedides per publicitar l´exposició és el/la persona titular dels drets d´imatge, no obstant això autoritza en tot el que sigui menester al Consell a publicitar els mateixos pels canals i en els termes que consideri oportuns, sense que en cap cas pugui reclamar quantia alguna en concepte de drets d´imatge.

També posa a disposició de les exposicions les peanes i vitrines existents i propietat del CIF així com a material de muntatge habitual, que s’haurà de retornar en perfecta estat de conservació.

4. La persona sol·licitant es fa càrrec del muntatge i desmuntatge, del material que necessiti i les despeses correran a càrrec seu, havent de deixar la sala tal i com estava al principi. Qualsevol muntatge que variï la configuració de la sala haurà d’estar autoritzat prèviament pels serveis tècnics de l’àrea de Cultura.

5. El Consell Insular de Formentera ha de figurar com a col·laborador en qualsevol difusió de l’exposició i, per tant, s’haurà d’incloure el logo del Consell Insular de Formentera.

Qualsevol publicació o impressió haurà d’estar en llengua catalana.

6. Les inauguracions de les exposicions estan previstes els dilluns a les 20 h. Els i les artistes poden organitzar un vernissatge en inaugurar l’exposició.

7. El Consell Insular de Formentera es fa responsable de la neteja després de les inauguracions.

8. El Consell Insular se’n farà càrrec de la custòdia de la sala.

Article 9

1. L’entrada a totes les exposicions és lliure.

2. Està prohibida la venda pública de les obres i els objectes exposats durant el període d’exhibició. No està permès qualsevol mena de signes acompanyant les obres que tinguin un significat comercial.

Es consideraran excepcions per a aquelles activitats benèfiques o assistencials sempre i quan estiguin autoritzades per la Comissió Tècnica Avaluadora i per la Comissió de Govern. En aquests casos, haurà de constar tota la informació, tant pel que fa referència a l’activitat com a l’activitat econòmica, en la sol·licitud.

3. La Sala d’exposicions no té caràcter comercial, però l’artista podrà establir contacte amb aquelles persones interessades en la seva obra.

Article 10

Les persones usuàries als quals s’atorgui el dret a utilitzar les instal·lacions per a realitzar exposicions tendran , a més de les especials que en cada cas s’estableixin, les obligacions següents:

a) Totes aquelles que es derivin d’acords dels òrgans insulars competents.

b) Conservar en bon estat la sala i el mobiliari

c) No utilitzar les instal·lacions per a finalitats diferents a l’exposició o a les establertes en l’autorització.

d) Respectar els horaris de la Sala establerts.

e) Complir les condicions que s’especifiquen en el present reglament

L’incompliment de les normes del reglament podrà ser motiu de cancel·lació de l´exposició o de no cessió de la sala per a futures demandes, segons la valoració que efectui l’àrea de Cultura del CIF, sense que tengui dret a cap tipus d’indemnització o compensació econòmica.

Les sancions que se’n pugin derivar de l’incompliment del present reglament s’imposaran prèvia instrucció del corresponent expedient sancionador, que serà independent de la indemnització per danys i perjudicis que corresponguin en el seu cas

Article 11

La cessió o donació voluntària d’obres per part de les persones que hagin exposat a la Sala d’exposicions “Ajuntament Vell” al Consell Insular de Formentera és formalitzarà mitjançant la tramitació administrativa específica que corresponguin en cada cas.

Article 12

Les possible interpretacions o situacions no contemplades en el present reglament seran resoltes per la Comissió Tècnica Avaluadora i per les persones responsables i personal tècnic i de l’àrea de Cultura. En els casos necessaris pels serveis jurídics del Consell.

Aquest reglament entrarà en vigor segons el que preveu l’article 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim Local i l’article 113 la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears.

Contra aquest acord es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, en el termini de dos mesos, comptadors a partir del dia següent a la publicació del presenta acord. Això de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Formentera, 9 de març de 2018

El President del Consell Insular de Formentera
Jaume Ferrer Ribas