Artxipèlag

Observatori de la Cultura de les Illes Balears
Mallorca - Menorca - Eivissa - Formentera

Search

Tràmit d’informació pública l’Avantprojecte de llei de salvaguarda del patrimoni cultural immaterial de les Illes Balears

Resolució de la consellera de Cultura, Participació i Esports per la qual se sotmet al tràmit d’informació pública l’Avantprojecte de llei de salvaguarda del patrimoni cultural immaterial de les Illes Balears

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Versió PDF

Text

Fets

1. Des del 13 de febrer de 2018 i fins al 6 de març de 2018, s’ha substanciat una consulta pública prèvia, a través de la pàgina web de Participació ciutadana, sobre la proposta d’elaboració d’un Avantprojecte de llei de salvaguarda del patrimoni cultural immaterial de les Illes Balears.

2. El 9 de març de 2018, la consellera de  Cultura, Participació i Esports va dictar la resolució mitjançant la qual s’inicia el procediment d’elaboració de l’Avantprojecte de referència.

3. Una vegada elaborat l’Avantprojecte de llei, d’acord amb l’article 133.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i els articles 43, 44 i 45 de la Llei 4/2001, de 14 de març, del Govern de les Illes Balears, s’ha de sotmetre al tràmit d’audiència de les entitats interessades i al tràmit d’informació pública.

Fonaments de dret

1. L’article 133 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

2. Els articles 43, 44 i 45 de la Llei 4/2001, de 14 de març, del Govern de les Illes Balears.

Per tot això, dict la següent

Resolució

1. Sotmetre a l’audiència de la ciutadania l’esborrany d’un Avantprojecte de llei de salvaguarda del patrimoni cultural immaterial de les Illes Balears i posar-lo a disposició de les persones interessades a la Secretaria General de la Conselleria de Cultura, Participació i Esports (C. de l’Uruguai, s/n, de Palma) i a la pàgina web de Participació ciutadana (<http://participaciociutadana.caib.es>) del Govern de les Illes Balears.

2. Fixar el termini d’informació pública en quinze dies hàbils des de l’endemà d’haver-se publicat aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears. Les al·legacions s’han de presentar a la seu de la Secretaria General de la Conselleria de Cultura, Participació i Esports (C. de l’Uruguai, s/n, de Palma) o a qualsevol dels llocs que determina l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

3. Possibilitar la presentació d’al·legacions a l’Avantprojecte per mitjans telemàtics, mitjançant l’apartat “Participació en l’elaboració normativa” de la pàgina web de Participació ciutadana (<http://participaciociutadana.caib.es>) del Govern de les Illes Balears, dins del termini que s’estableix en l’apartat anterior, d’acord amb l’article 34.2 f de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Sempre que les al·legacions presentades mitjançant la pàgina web incloguin la identificació de la persona o l’entitat que les fa, s’inclouran en l’expedient d’elaboració normativa, encara que no constin en el registre d’entrada electrònic de l’Administració de la Comunitat Autònoma. A aquest efecte, el funcionari o funcionària de l’òrgan competent de la tramitació del procediment normatiu que les rebi electrònicament ha d’emetre una diligència de les al·legacions presentades.

4. Ordenar la publicació d’aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

 

Palma, 12 de juny de 2018

La consellera de Cultura, Participació i Esports,

Francesca Tur Riera