Artxipèlag

Observatori de la Cultura de les Illes Balears
Mallorca - Menorca - Eivissa - Formentera

Search

Publicats els Estatuts del Consorci Museu Marítim de Mallorca

Providència del president del Consell Insular de Mallorca per la qual s’ordena la publicació dels Estatuts del Consorci Museu Marítim de Mallorca

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Versió PDF

Text

 El Ple del Consell de Mallorca, en sessió de dia 9 de novembre de 2017, va acordar la constitució del Consorci Museu Marítim de Mallorca i en va aprovar inicialment els Estatuts.

L’expedient ha estat sotmès a informació pública, per un termini de trenta dies perquè tota les persones interessades poguessin examinar l’expedient i formular-hi les al·legacions pertinents, mitjançant la inserció de l’anunci corresponent en el BOIB núm. 138, d’11 de novembre de 2017, i en el tauler d’edictes des de dia 10 de novembre fins dia 28 de desembre de 2017.

Igualment s’ha donat audiència a les entitats inscrites en el Registre d’Entitats de Participació Ciutadana, sempre que les finalitats que persegueixen estiguin relacionades amb l’objecte del Consorci.

Durant aquest termini no s’ha presentat cap al·legació, per la qual cosa i, d’acord amb el que va acordar el Ple, l’acord s’eleva a definitiu i s’ordena que es publiqui íntegrament el text en elButlletí Oficial de les Illes Balears, que s’incorpora com annex.

Contra aquest acord, que exhaureix la via administrativa, podeu interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, en el termini de dos mesos, comptadors a partir de l’endemà de la publicació d’aquest acord. Tot això, de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. No obstant l’anterior, podeu exercitar, si escau, qualsevol altre recurs que considereu pertinent.

Palma, 29 de desembre de 2017

El president

Miquel Ensenyat Riutort

 

ESTATUTS DEL CONSORCI MUSEU MARÍTIM DE MALLORCA

TÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS

Article 1. Constitució, naturalesa i denominació

1.   El Consell Insular de Mallorca i el Govern de les Illes Balears constitueixen un consorci amb caràcter voluntari i de naturalesa administrativa, de conformitat amb els articles 118 i següents de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic i l’article 57 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.

2.   La denominació del consorci és Consorci Museu Marítim de Mallorca.

3.   El Consorci queda adscrit al Consell Insular de Mallorca, d’acord amb l’article 120.2.a) de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic i queda classificat en el Grup 3, d’acord amb la Disposició addicional apartat 2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.

4.   Es poden incorporar al Consorci els municipis que tenguin relació amb la història marítima de Mallorca, així com altres administracions i entitats sense afany de lucre que persegueixin finalitats d’interès general concurrents amb l’objecte i finalitats del Consorci. L’ens que opti a incorporar-s’hi ha de formalitzar la sol·licitud pertinent, la qual ha de ser acceptada per acord de la Junta General, amb la modificació, si escau, d’aquests estatuts. En tot cas, els membres que s’hi incorporin per aquesta via restaran obligats a satisfer l’aportació econòmica que s’hagi convingut, en la quantia, la forma i les condicions que s’estableixin en l’acord d’adhesió corresponent.

5.   Les administracions públiques que constitueixen el Consorci tenen la condició de membres fundadors. Els municipis que s’adhereixin posteriorment al Consorci adquiriran la condició de membre numerari. Les entitats sense afany de lucre que s’hi adhereixin posteriorment tindran la condició de membres adherits.

Article 2. Personalitat jurídica

1.   El Consorci té personalitat jurídica pròpia i independent, i plena capacitat per dur a terme el compliment de les seves finalitats i, per tant, pot adquirir i posseir tota classe de béns i drets, permutar, donar i acceptar donacions, i també pot contreure tot tipus d’obligacions i exercitar qualsevol tipus d’accions civils, administratives, penals i laborals i, en general, de qualsevol jurisdicció.

2.   Exerceixen la representació del Consorci les persones i els òrgans que determinen aquests estatuts.

Article 3. Seu social i domicili legal

1.   El Consorci Museu Marítim de Mallorca té el domicili legal al carrer del Palau Reial, 1, del municipi de Palma (07001), seu del Consell Insular de Mallorca. Aquest domicili pot ser modificat mitjançant un acord de la Junta General.

TÍTOL II. ÀMBIT D’ACTUACIÓ

Article 4. Objecte, finalitats i funcions

a.   Crear i gestionar el Museu Marítim de Mallorca.

b.   Investigar, conservar, recuperar i difondre el patrimoni marítim i portuari de Mallorca, així com el llegat històric que suposen totes les activitats relacionades amb la mar i els ports, i estimular i fomentar els treballs que tractin sobre aquests.

c.   Col·laborar en totes les iniciatives públiques i privades que s’orientin en el mateix sentit, sense perjudici de poder establir contactes i signar programes de col·laboració amb entitats i organismes d’altres àmbits, amb l’objectiu de fer exposicions de tot tipus relacionades amb les finalitats museístiques. En les exposicions flotants, el Consorci ha de fer les funcions de consignació dels vaixells que arribin.

d.   Impulsar la coordinació de les inversions que projectin les diferents administracions públiques per dur a terme les obres, els serveis i les instal·lacions que puguin incidir en la conservació del patrimoni marítim de Mallorca i en la qualitat de vida i de futur de les persones que es dediquen a la mar.

e.   Promoure iniciatives i projectes culturals orientats a conservar i millorar el patrimoni marítim de Mallorca.

f.    Facilitar la participació i la cooperació administrativa en benefici d’una major eficàcia i eficiència de recursos per assolir els objectius propis de conservació i consolidació dels valors del patrimoni marítim col·lectiu.

g.   Promoure la implicació de la iniciativa particular per conservar i millorar el patrimoni marítim i els seus valors patrimonials, en especial amb l’impuls d’acords de custòdia dels elements patrimonials i dels edificis que li són afectes.

h.   Promoure la captació de fons públics i privats i assumir la coordinació i gestió de tot tipus d’ajuts i de subvencions que es puguin obtenir per complir millor els objectius que es deriven d’aquests estatuts.

i.    Impulsar iniciatives per promoure la innovació i la recerca que tenguin una incidència positiva en els valors que fonamenta la cultura marítima.

j.    Fomentar i promoure exposicions, estudis i investigacions que contribueixin al coneixement de la història i de la situació actual dels diferents sectors marítims, portuaris i de senyalització marítima.

k.   Difondre i promoure la cultura marítima per mitjà d’exposicions, d’investigacions i de programes diversos.

Article 5. Àmbit territorial

L’àmbit territorial que defineix l’actuació del Consorci és Mallorca i les zones marítimes que li són afectes.

Article 6. Àmbit temporal

1.   El Consorci es constitueix per una durada indefinida.

2.   No obstant el que es disposa en el punt anterior, el Consorci es pot transformar en una altra entitat reconeguda en dret o ser dissolt en els termes que s’estableixen en el títol V d’aquests estatuts.

TÍTOL III. GOVERN I ADMINISTRACIÓ

Article 7. Organització del Consorci

1.   Els òrgans de representació, de govern i d’administració del Consorci són: la Presidència, la Vicepresidència, la Direcció Gerència, la Junta General  i la Junta Rectora.

2.   La Junta General pot crear òrgans consultius i de participació per assessorar-se en les qüestions relacionades amb les finalitats determinades en aquests estatuts.

Article 8. Presidència

1.   La Presidència recau en la persona que ocupa la Presidència del Consell Insular de Mallorca o en el conseller o consellera en qui delegui, que, al seu torn, exerceix la representació superior del Consorci i pot assistir a les sessions dels òrgans col·legiats amb veu i vot.

2.   L’exercici de la representació superior ha de tenir lloc en tots els casos de compareixença davant tota classe d’autoritats, de tribunals i jutjats de qualsevol ordre o jurisdicció, com també davant tot tipus de persones públiques, privades, físiques o jurídiques, a efectes judicials, administratius i representatius i pel que fa a la signatura de protocols i convenis amb altres administracions públiques o entitats i persones privades físiques o jurídiques.

Article 9. Funcions de la Presidència

1. Correspon a la Presidència del Consorci:

a.   Convocar, presidir i aixecar les sessions de la Junta General i de la Junta Rectora, dirigir-ne les deliberacions i, si n’és el cas, dirimir els empats quan li correspongui el vot de qualitat.

b.   Publicar, executar i fer complir els acords dels òrgans col·legiats.

c.   Representar el Consorci, judicialment i extrajudicialment i conferir mandats per exercir aquesta representació i també l’exercici d’accions judicials i administratives, la interposició de recursos i la defensa en els procediments incoats contra el Consorci.

d.   Exercir la direcció superior de tot el personal.

e.   Acordar el nomenament, les sancions, els acomiadaments i les contractacions del personal.

f.    Autoritzar l’inici de tota classe de contractes i la contractació quan l’import no superi el 10 % dels recursos ordinaris del pressupost, inclosos els de caràcter pluriennal, quan no tenguin una durada superior a quatre anys, sempre que l’import acumulat de totes les anualitats no superi el percentatge indicat, referit als recursos ordinaris del pressupost del primer exercici.

g.   Aprovar els projectes d’obres i de serveis quan sigui competent per a la contractació o concessió i estiguin prevists en el pressupost.

h.   Autoritzar l’adquisició de béns i drets quan el valor no superi el 10 % dels recursos ordinaris del pressupost, així com l’alienació de patrimoni que no superi el percentatge indicat.

i.    Autoritzar, disposar i reconèixer obligacions segons es disposi en les bases d’execució dels pressuposts.

j.    Acceptar subvencions, donacions i cessions de tota mena.

k.   Formular propostes d’acord a la Junta General i a la Junta Rectora; en particular, a la Junta General la proposta d’aprovació del pressupost i de modificacions de crèdit i la liquidació del pressupost i de la relació de llocs de feina.

l.    Exercir les funcions que no estiguin atribuïdes expressament als altres òrgans del Consorci.

2. Les funcions de la Presidència es poden delegar a la Vicepresidència o a la Direcció Gerència, excepte les recollides en els paràgrafs a), e) i d).

Article 10. Vicepresidència

1.   La Vicepresidència serà exercida pel conseller o consellera del Govern de les Illes Balears que aquest determini.

2.   Ha de substituir el president o la presidenta en totes les atribucions en els casos de vacant, d’absència per malaltia o d’una altra causa legal. A més, ha d’exercir totes les funcions i comeses específiques que la Presidència hi delegui.

Article 11. Direcció Gerència

1.   La persona responsable de la Direcció Gerència és nomenada per la Junta Rectora, que l’ha de designar de conformitat amb el que s’estableix en la legislació de funció pública o, eventualment, ha de ser contractada d’acord amb la legislació laboral.

2.   El seu nomenament, que té caràcter de lliure designació, ha de recaure en una persona especialment capacitada per al càrrec. Pot accedir a aquest lloc de treball qualsevol persona que sigui funcionària de carrera o laboral de les administracions públiques o una persona professional del sector privat, titulada superior en ambdós casos, i amb més de cinc anys d’exercici professional en el segon cas. Té la consideració d’alt càrrec i les retribucions no poden superar les destinada al càrrec de director insular del Consell Insular de Mallorca.

3.   Corresponen a la Direcció Gerència les atribucions i funcions següents:

a.   Exercir la direcció tècnica superior del Consorci i respondre davant la Presidència i la Junta Rectora per les decisions preses en l’exercici de les funcions que té atribuïdes.

b.   Elaborar l’avantprojecte de pressuposts d’ingressos i de despeses del Consorci i dels programes d’actuació i de les bases d’execució del pressupost i de la plantilla corresponents.

c.   Redactar la memòria anual perquè l’aprovin els òrgans col·legiats del Consorci.

d.   Formalitzar els contractes administratius o privats de conformitat amb el que es preveu en cada cas en la legislació de contractes del sector públic i amb els límits que es disposin anualment en les bases d’execució dels pressuposts del Consorci.

e.   Dur a terme els actes de tràmit i impulsar els procediments.

f.    Dirigir el desenvolupament de la gestió econòmica i administrativa del Consorci, i autoritzar, disposar i reconèixer despeses en els termes que s’indiquin en les bases d’execució del pressupost del Consorci.

g.   Fer totes les funcions que li delegui o ordeni la Presidència del Consorci.

Article 12. Junta General

1.   La Junta General és l’òrgan col·legiat superior del Consorci.

2.   A més de la persona titular de la Presidència del Consorci i de la Vicepresidència, també formen la Junta General:

–  Quatre vocalies en representació del Consell Insular de Mallorca, designades pel Ple de la Corporació, entre els seus membres.

–  Una vocalia en representació del Govern de les Illes Balears.

–  Una vocalia en representació de cada una de les associacions i entitats membres del Consorci.

–  Una vocalia en representació de cada municipi que s’incorpori al Consorci.

3.   Les vocalies poden tenir designades les persones suplents.

Article 13. Funcions de la Junta General

1. Són funcions de la Junta General:

a.   Designar els seus representants en la Junta Rectora elegits per votació.

b.   Modificar els estatuts.

c.   Dissoldre el Consorci.

d.   Acceptar membres nous en el Consorci.

e.   Separar els membres del Consorci.

f.    Aprovar el projecte de pressuposts, bases d’execució i plantilla i dels comptes generals del Consorci per elevar-los al Consell Insular de Mallorca perquè els aprovi.

g.   Aprovar els projectes de modificacions de crèdit, llevat d’aquelles que, segons s’estableix en les bases d’execució dels pressuposts del Consorci, corresponguin a un altre òrgan, que han de ser elevats al Ple del Consell Insular de Mallorca.

h.   Determinar les aportacions econòmiques extraordinàries i fixar el volum anual de les quotes ordinàries.

i.    Proposar al Consell Insular de Mallorca l’aprovació dels expedients de reconeixement extrajudicial de crèdit.

j.    Determinar les línies generals d’actuació del Consorci.

k.   Aprovar les ordenances en desplegament dels estatuts.

l.    Aprovar el Pla Director del Museu i les modificacions posteriors.

m.  Aprovar la relació de llocs de feina i les bases de selecció i proveïment del personal del Consorci, que ha de ser aprovada pel Ple del Consell Insular de Mallorca.

2. Les funcions de la Junta General es poden delegar en la Junta Rectora excepte les enunciades en els paràgrafs a)b) c)d)e)f)h)k)l) i m).

Article 14. Junta Rectora

1.   La Junta Rectora és l’òrgan superior d’administració del Consorci.

2.   La composició de la Junta Rectora és la següent:

a.   La Presidència

b.   La Vicepresidència

c.   Les vocalies següents:

·      Una designada pel Govern de les Illes Balears.

·      Tres designades pel Consell Insular de Mallorca entre els membres de la Corporació.

·      Una designada per la Junta General entre els ajuntament que en formin part.

·      Una designada per la Junta General entre les entitats o associacions membres.

3.   El director o la directora gerent assistiran a les reunions de la Junta Rectora, amb veu però sense vot.

Article 15. Funcions de la Junta Rectora

1. Són funcions de la Junta Rectora:

a.   Formular propostes de tota classe a la Junta General i, en especial, les de modificació d’estatuts i de dissolució del Consorci.

b.   Desenvolupar les línies generals d’actuació aprovades per la Junta General.

c.   Nomenar-ne el director o la directora gerent.

d.   Administrar el patrimoni del Consorci.

e.   Aprovar les bases de convocatòries de subvencions i la resolució.

f.    Autoritzar l’adquisició de béns i drets quan el valor superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost.

g.   Resoldre les contractacions i concessions de tota classe quan l’import superi el 10 % dels recursos ordinaris del pressupost, així com els contractes i les concessions pluriennals quan tenguin una durada superior a quatre anys i, en tot cas, els pluriennals de durada inferior l’import acumulat dels quals superi el percentatge indicat, referit als recursos ordinaris del pressupost del primer exercici.

h.   Autoritzar i disposar despeses segons les bases d’execució.

i.    Aprovar el projecte de liquidació dels pressuposts per elevar-lo a l’aprovació del Consell Insular de Mallorca.

2. Les funcions de la Junta Rectora es poden delegar en la Presidència i la Vicepresidència, excepte les enunciades en els paràgrafs a)c) i d).

Article 16. Secretaria, intervenció i tresoreria

1.   Exerceixen les funcions de secretaria, d’intervenció i de tresoreria del Consorci el secretari o la secretària, l’interventor o la interventora i el tresorer o la tresorera del Consell Insular de Mallorca o el personal funcionari en qui deleguin.

2.   El secretari o la secretària assisteix amb veu, però sense vot a les reunions de les Juntes. N’estén les actes corresponents i, a més, fa les funcions d’assistència jurídica d’aquests òrgans col·legiats quan li ho requereixen.

3.   L’interventor o la interventora assisteix a les sessions de les Juntes amb veu, però sense vot i fa les funcions de control i fiscalització interna de la gestió economicofinancera i pressupostària i de comptabilitat.

4.   El tresorer o la tresorera exerceix les funcions de tresoreria que determina la legislació de règim local.

Article 17. Règim de sessions i acords dels òrgans col·legiats

1.   El règim general d’adopció d’acords dels diversos òrgans del Consorci serà el de majoria simple. En la resta de qüestions s’ha d’ajustar al que es disposa en els articles 15 i següents de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.

2.   La Junta General s’ha de reunir en sessió ordinària almanco una vegada a l’any. També es pot reunir amb caràcter extraordinari, a iniciativa del president o de la presidenta o a petició de, com a mínim, la meitat dels membres amb dret a vot.

3.   La Junta Rectora s’ha de reunir en sessió ordinària dues vegades a l’any. També es pot reunir amb caràcter extraordinari, a iniciativa del president o de la presidenta o a petició de, com a mínim, la meitat dels membres amb dret a vot.

4.   L’alteració d’aquests estatuts que impliqui una modificació substancial del règim del Consorci, en tot cas, requereix que els òrgans competents dels ens consorciats aprovin prèviament la modificació.

5.   Per aprovar els pressuposts anuals del Consorci i per modificar els percentatges d’aportació de cada ens, com a conseqüència de la incorporació de membres nous, és necessari el vot favorable dels representants dels membres fundadors.

6.   Per aprovar els acords de la Junta General relatius a la dissolució del Consorci, com també per als que fan referència a la transformació en una altra entitat, és necessària la unanimitat de tots els membres del Consorci amb dret a vot en aquesta Junta General, com també que les entitats membres del Consorci ratifiquin els acords.

7.   El dret de vots dels membres dels òrgans col·legiats queda suspès de forma automàtica quan no compleixin els compromisos de finançament del Consorci i mentre que aquesta situació d’incompliment duri.

Article 18. Nomenament de membres dels òrgans col·legiats

1.   El nomenament de membres de la Junta General i de les persones que els supleixin, així com també la renovació quan sigui pertinent, l’han de fer les entitats que representen, de conformitat amb les normes pròpies.

2.   En tot cas, per poder assistir a les sessions dels òrgans col·legiats, els membres designats s’han d’acreditar presentant el certificat corresponent que justifiqui que l’ens que representen els ha nomenat.

Article 19. Personal

1.   El personal al servei dels consorcis pot ser funcionari o laboral i ha de procedir exclusivament de les administracions participants. El seu règim jurídic és l’aplicable al personal del Consell Insular de Mallorca i les retribucions en cap cas no poden superar les establertes per a llocs de treball equivalents en el Consell.

2.   Excepcionalment, quan no sigui possible disposar de personal procedent de les administracions participants en el Consorci tenint en compte la singularitat de les funcions que s’han d’exercir, l’òrgan competent del Consell Insular de Mallorca al que estigui adscrit el Consorci pot autoritzar-lo a contractar personal directament per a l’exercici de les funcions esmentades, a través dels procediments legals de selecció de personal.

Article 20. Règim dels actes administratius dels òrgans del Consorci

1.   Els actes administratius que emanen del director o de la directora gerent són susceptibles de recurs administratiu d’alçada davant la Presidència. La resolució del recurs d’alçada que adopti aquest òrgan posa fi a la via administrativa.

2.   Els actes administratius que emanen de la Presidència i de la Vicepresidència, quan la substitueixi, posen fi a la via administrativa.

3.   Els actes administratius que emanen dels òrgans col·legiats posen fi, en tot cas, a la via administrativa.

4.   En tot allò que no es preveu en els apartats anteriors, regeixen, en tot cas, les previsions sobre recursos administratius preceptius o potestatius que preveu la legislació de procediment administratiu comú, així com també les previsions de règim local o la normativa de procediment administratiu específic per raó de la matèria.

TÍTOL IV. RÈGIM ECONÒMIC I FINANCER

Article 21. Règim econòmic

1. El règim econòmic i financer del Consorci s’ha d’ajustar a la normativa vigent en cada moment per als ens locals en matèria pressupostària i de gestió dels recursos econòmics.

2. En cas que les entitats consorciades incompleixin els compromisos de finançament o de qualsevol altre tipus, el Consorci ha de revisar el pla anual d’actuació per ajustar-lo d’acord amb els recursos efectius de l’entitat.

3. Amb caràcter previ a la realització de les activitats pressupostades, el Consorci ha de disposar de les aportacions compromeses per a l’execució i ho ha d’acreditar degudament en el procediment corresponent.

Article 22. Patrimoni del Consorci

1.   Constitueixen el patrimoni del Consorci:

a.   Els béns i drets que li adscriguin els ens consorciats de conformitat amb allò que es preveu en la legislació de patrimoni corresponent. Aquests béns conserven la qualificació jurídica originària i únicament es poden utilitzar per complir les seves finalitats.

b.   Els que el mateix Consorci adquireixi mitjançant qualsevol títol legítim.

2.   El director o la directora gerent ha d’elaborar un inventari de tots els béns i drets que integren el patrimoni del Consorci, que anualment s’ha de revisar i s’ha de trametre a la Junta General.

Article 23. Recursos materials del Consorci

Per dur a terme els objectius i la finalitat institucional, el Consorci disposa dels recursos següents:

a.   Aportacions dels ens consorciats. Quant als membres que en el futur s’adhereixin al Consorci, la Junta General ha de determinar la quantitat que hi han d’aportar.

b.   Subvencions, aportacions, ajuts i donacions de qualsevol tipus que organismes, entitats, empreses o persones físiques o jurídiques, públiques o privades, concedeixin a favor seu.

c.   Productes, vendes o increments derivats de la seva gestió patrimonial.

d.   Participacions o ingressos que procedeixin dels convenis o concerts que estableixin amb qualsevol organisme, entitat, empresa persona física o jurídica, pública o privada.

e.   Productes procedents de les operacions financeres que dugui a terme en l’exercici de les seves funcions, així com també de les operacions econòmiques i financeres de qualsevol tipus en les quals intervengui, incloent-hi els crèdits i préstecs.

f.    Qualssevol altres recursos no previstos en els apartats anteriors i que es puguin obtenir de conformitat amb la llei.

Article 24. Règim de les aportacions dels ens consorciats

1.   De la quantia de les aportacions econòmiques dels ens integrats al pressupost del Consorci, el percentatge de participació es distribueix en:

a.   Consell Insular de Mallorca: 77%

b.   Govern de les Illes Balears: 23%

2. Les aportacions d’immobles i mobles dels ens consorciats es fan per conveni amb el Consorci.

3. Als efectes del que es disposa en l’article 58 de la Llei 7/2010, de 21 de juliol, del sector públic instrumental de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, les aportacions, directes o indirectes, que efectuï la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, no poden suposar, en cap cas, el finançament majoritari del Consorci; tampoc no poden superar les aportacions en doblers que efectuïn, en conjunt, la resta dels ens consorciats.

Article 25. Elaboració i gestió dels pressuposts

1.   El Consorci elabora i aprova uns pressuposts anuals, que s’han d’ajustar a la normativa vigent sobre les hisendes locals i que s’han d’elevar al Consell Insular de Mallorca perquè els aprovi.

2.   La gestió pressupostària s’ha de fer de conformitat amb les previsions de la legislació corresponent per a l’Administració local i ha d’incorporar el pla comptable i les eines informàtiques que s’utilitzin en cada moment en el Consell Insular de Mallorca.

Article 26. Comptabilitat del Consorci i règim de contractació i subvencions

1. El règim de la comptabilitat i de rendició de comptes del Consorci és del model normal de comptabilitat pública local.

2. Els contractes que subscrigui el consorci s’han d’adequar a la legislació de contractes del sector públic. La prestació de serveis públics i l’execució d’obres per part del Consorci s’ha de fer de conformitat amb les disposicions de la normativa reguladora d’obres i serveis públics.

3. Les subvencions que atorgui el Consorci s’han d’adequar a la normativa reguladora de les subvencions que sigui aplicable en cada moment als ens locals.

Article 27. Règim dels béns del Consorci

1.   Els béns adquirits pel Consorci mitjançant qualsevol títol legítim s’integren en el seu patrimoni, al qual és aplicable la normativa reguladora del patrimoni dels ens locals o, si escau, de les administracions públiques i el règim corresponent a la qualificació jurídica d’aquests béns.

2.   Els béns del Consorci aportats pels diferents ens consorciats poden conservar la qualificació i titularitat originàries. En aquest cas, s’ha d’utilitzar el mecanisme de la cessió subjecta a termini, que pot ser renovada successivament. Les facultats de disposició limitades que es puguin reconèixer al Consorci sobre els béns esmentats són les que constin en els acords de cessió corresponents i s’han de limitar sempre a les finalitats estatutàries.

3.   No obstant el que es disposa en el punt anterior, els ens consorciats poden fer aportacions de béns al Consorci amb una transmissió plena de la titularitat d’aquests béns, els quals passen a tenir la condició de béns propis del Consorci.

TÍTOL V. SEPARACIÓ I DISSOLUCIÓ DEL CONSORCI

Article 28. Separació de membres

1.   La separació unilateral d’algun membre del Consorci només pot fer-se quan es trobi al corrent en el compliment de les obligacions i dels compromisos anteriors i garanteixi el compliment de les obligacions pendents.

2.   Una vegada que l’entitat consorciada ha manifestat la voluntat de separació, la Presidència ha de convocar la Junta General perquè la resta de membres manifestin la voluntat sobre el manteniment o la dissolució del Consorci, sempre que la separació anunciada no impedeixi que continuïn en el Consorci almanco dues administracions.

3.   Amb l’acord de continuïtat, la Junta General ha de designar una comissió liquidadora que ha d’aprovar la quota de separació que correspon a qui exerciti el dret de separació, en proporció a l’import de les seves aportacions.

4.   L’acord de separació, que ha d’incloure la liquidació aprovada per la Comissió Liquidadora, serà efectiu des del moment en què es determini la quota de separació, en el supòsit en què aquesta resulti positiva o, una vegada que s’hagi pagat el deute, si la quota és negativa. En aquest cas, la Junta General pot determinar un calendari de pagaments.

5.   Fins que l’ens consorciat no aboni íntegrament el deute amb el Consorci en l’exercici del seu dret de separació, no se’n considera separat, per la qual cosa pot assistir a les sessions dels òrgans col·legiats amb veu, però sense vot.

Article 29. Dissolució

1.   El Consorci es dissoldrà per alguna de les causes següents:

a.   Per la transformació del Consorci en una altra entitat, per acord de la Junta General, aprovat per les administracions públiques consorciades.

b.   Per l’exercici del dret de separació d’un dels membres, quan la Junta General no n’acordi la continuïtat.

c.   Per qualsevol altra causa i per un interès públic justificat, sempre que ho acordin les administracions públiques consorciades.

2.   L’acord de dissolució ha d’incloure el nomenament d’una comissió liquidadora. Aquesta ha de calcular la quota de liquidació que correspon a cada membre del consorci i la reversió, en cas que sigui possible, de les obres i instal·lacions existents a les entitats consorciades que les varen aportar o que les varen posar a disposició del Consorci. L’haver resultant s’ha de repartir entre els membres del Consorci en proporció a l’import de les aportacions amb destinació a inversions.

3.  Les entitats consorciades poden acordar la cessió global d’actius i de passius a una altra entitat jurídicament adequada amb la finalitat de mantenir la continuïtat de l’activitat i aconseguir els objectius del Consorci.

Article 30. Liquidació

1.   La Comissió Liquidadora ha de presentar a la Junta General el compte de liquidació perquè l’aprovi.

2.   La liquidació aprovada pel Consorci és obligatòria per a totes les entitats consorciades, sense perjudici del dret a recórrer-hi en contra conforme a l’ordenament jurídic vigent.

Disposició transitòria

La Junta Rectora assumeix les funcions de la Junta General mentre no s’incoporin un mínim de tres ajuntaments al Consorci. Mentre es doni aquesta circumstància, la Vocalia, en representació de les entitats o associacions membres, és designada per la Junta Rectora.

Disposició final

Aquests estatuts entren en vigor l’endemà de publicar-se en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *