Artxipèlag

Observatori de la Cultura de les Illes Balears
Mallorca - Menorca - Eivissa - Formentera

Subvencions en règim de concurrència competitiva per a l’edició de revistes culturals.

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte

Extracte de la Resolució de 15 de febrer de 2016, de la Secretaria d’Estat de Cultura, per la qual es convoquen subvencions en règim de concurrència competitiva per a l’edició de revistes culturals.

De conformitat amb el previst en els articles 17.3.b) i 20.8.a) de la Llei 38/ 2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, es publica l’extracte de la convocatòria el text complet de la qual pot consultar-se en la Base de dades Nacional
de Subvencions (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans)

Primer. Beneficiaris

Empreses i institucions sense finalitats de lucre que tinguin com a activitat, única o entre unes altres, l’edició de revistes culturals i que acreditin la publicació ininterrompuda i complerta tota la periodicitat de la revista durant l’any 2015. Les entitats, legalment constituïdes al moment de sol·licitar l’ajuda, hauran de tenir residència fiscal a Espanya.

Les entitats sol·licitants no podran trobar-se culpables en alguna de les prohibicions previstes en l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions ni tenir pendent el pagament d’obligacions per reintegrament de subvencions en els termes establerts en l’article 21 del Reglament de la citada norma, aprovat per Reial decret 887/2006, de 21 de juliol. Així mateix, se suspendrà el pagament de tota ajuda a qualsevol entitat que s’hagi beneficiat d’una ajuda declarada il·legal i/o incompatible per una decisió de la comissió europea, fins que l’empresa hagi reemborsat o pagat en un compte bloquejat la quantitat total de l’ajuda il·legal i incompatible i els interessos corresponents.

Segon. Objecte Edició de revistes de cultura que contribueixin a l’enriquiment del patrimoni bibliogràfic espanyol, escrites en castellà o en les llengües cooficials de les Comunitats Autònomes. S’entendran que són publicacions pertanyents a l’àmbit de la cultura, amb independència del suport en què s’editin, aquelles dedicades, entre unes altres, a alguna de les següents matèries:
– Literatura i lingüística
– Arts Plàstiques, arts escèniques, música.
– Disseny, fotografia, audiovisual, cinematografia
– Historia, geografia, arquitectura.
– Filosofia, ciències socials, crítica de la cultura.

Tercer. Bases reguladores
Les bases reguladores per les quals es regeix aquesta ajuda van ser establertes a través de l’Ordre CUL/2912/2010, de 10 de novembre, publicades en el BOE número 275, amb data de 13 de novembre de 2010.

Quart. Quantia

L’import de les subvencions convocades a favor d’empreses serà, com a màxim, de 630.000 euros, i de 300.000 euros per a Institucions sense finalitats de lucre.

Cinquè. Termini de presentació de sol·licituds. Quinze dies hàbils explicats a partir de l’endemà al de la publicació de la
convocatòria en el BOE.

Sisè. Altres dades. Aquesta convocatòria es destina exclusivament a la producció dels nombres corresponents a l’any 2016, segons la periodicitat anual de cada revista.

Aquesta subvenció és compatible amb altres ajudes d’organismes o institucions públics o privats per a la mateixa activitat sempre que l’import de la mateixa sigui de tal quantia que, aïlladament o en concurrència amb altres subvencions,
no superi el 100% del cost de producció de l’obra.

Madrid, 15 de febrer de 2016.- El Secretari d’Estat de Cultura, José María Lassalle Ruiz.

[gview file=”http://artxipelag.com/wp-content/uploads/2016/03/BOE-B-2016-7334.pdf”]

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *